ความพอใจในหลักปรัชญาบนผืนเสื่อ

­

การทอเสื่อนี้ทำให้ฉันได้รับความรู้มากมาย ได้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เนต ฉันสามารถเลือกกก เลือกสี และทอลายที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อที่ฉันจะมอบให้กับผู้ที่มาศึกษาดูงานและคนที่ฉันเคารพรัก ฉันสำรวจความพร้อมความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ในการทอเสื่อก่อนทอเสื่อทุกครั้ง ฉันรู้จักแบ่งเวลาให้กับการทอเสื่อและการเรียนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับฉันและใครๆ ฉันได้ฝึกสมาธิ ฝึกความอดทนในการนั่งทอเสื่อนานๆ ฉันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันความรู้ที่ฉันได้รับจากการทอเสื่อให้กับเพื่อนๆ และรุ่นน้อง ฉันได้นำคุณธรรมต่างๆ มาใช้ในชีวิตประจำวัน และได้เล่าประสบการณ์ให้คุณพ่อคุณแม่ เพื่อนๆ ฟัง ทำให้ฉันเป็นคนอดทน ใจเย็น มีสติ และรอบคอบ โดยทำให้ฉันมีสมาธิในการอ่านหนังสือเตรียมสอบ จนทำให้ผลการเรียนของฉันดีขึ้นมาก และสามารถแบ่งเวลาได้ดี เมื่อฉันได้อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในช่วงพักกลางวันฉันก็ยังได้มาสอนน้องๆทอเสื่อ เป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างพี่และน้อง ฉันก็สามารถช่วยงานโรงเรียนเวลาที่มีแขกมาเยี่ยมชมโรเรียน งานต่างๆของโรงเรียน คุณครูที่เป็นที่ปรึกษาชุมนุมจะคอยแนะนำ และดูแลฉัน ซึ่งทำให้ฉันรู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาอยู่ในรั้วของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ที่ทำให้ฉันเข้าใจความหมายของคำว่า เศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงอย่างแท้จริง เพราะฉันปฏิบัติตนใช้ชีวิตด้วยการประหยัดอดออม และพยายามสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง เป็น การช่วยพ่อแม่อีกทางหนึ่ง ซึ่งพ่อแม่คอยให้กำลังใจให้ฉัน และชี้แนะให้ฉันเกิดแรงบันดาลใจต่างๆ ที่จะสืบสานงานหัตถกรรมพื้นบ้านเสื่อจันทบูรด้วยความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์งานหัตถกรรมพื้นบ้านเสื่อจันทบูรของไทยให้อยู่คู่กับจังหวัดจันทบุรีสืบต่อไป