สิ่งที่ได้เรียนรู้จากพี่เลี้ยงในการปรับแผนงานพัฒนาโครงการ

ข้อมูลที่ได้จากการถอดบทเรียน

-การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและกำหนดแนวทางวิธีการแก้ไขให้ชัดเจน เช่น ผู้ใช้ไม่รักษาความสะอาดโดยจะมีการทำกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกหน้าเสาธงและทำป้ายคำขวัญรณรงค์ " ห้องน้ำสะอาดด้วยมือเรา " 

-พนักงานมีงานเยอะไม่มีเวลามาดูแลรักษาห้องน้ำได้ตลอดเวลา เราึจึงจัดเวรจิตอาสามาช่วยราดน้ำหมักชีวภาพเพื่อแก้ไขปัญหากลิ่นอันไม่พึงประสงค์

-การวิเคราะห์หลักปศพพ.ในการดำเนินงาน โดยใช้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข