สิ่งที่ไดเรียนรู้จากพี่เลี้ยง

1.การาเชื่อมโยงการทำโครงการกับจิตอาสา

2.การออกแบบกิจกรรมที่น่าสนใจ

3.การกำหนดกล่มเป้าหมายที่ชัดเจน

4.การเรียงลำดับการนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจน

5.การวางแผนการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน

6.การกำหนดหน้าที่ของแต่ละคนที่ชัดเจน

7.การทำงานที่มีการเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8.การแก้ไข้ปัญญาหาเฉพาะหน้าที่ถูกต้องชัดเจนและตรงจุด

9.การได้ทราบถึงการทำแผนสำรอง A,B และ C เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการทำโครงการ