การพัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคมโดยมหาวิทยาลัยนำร่อง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                                      

          " ... การจัดตั้ง “ศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”และสร้างกลไกสนับสนุนการบ่มเพาะจิตอาสาของนักศึกษา จนเกิดการปรับเปลี่ยนหลักสูตร TU 100 วิชาพลเมือง ซึ่งเป็นรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาปี 1 ที่เน้นการเรียนรู้แบบ Problem Based Learning และ Project Based Learning ที่สามารถเชื่อมโยงตนเองว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหา และสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง เพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีให้กับสังคม และเน้นบทบาทนักศึกษาผู้เรียนเป็น “ประธานการเรียนรู้”และอาจารย์ผู้สอนเป็น “วิทยากรกระบวนการ”อีกทั้งมีการขยายผลวิธีการเรียนการสอนไปสู่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ก่อนสำเร็จการศึกษา) ในรายวิชาจริยธรรมของนักกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ ที่ได้นำความรู้และกระบวนการเรียนรู้ไปทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อแก้ปัญหาตามโจทย์ของชุมชน เป็นการเรียนรู้เพื่อบริการสังคม (Service Learning) ... "

        ที่มา : เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคม" วันที่ 29 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)