นักศึกษากับการเรียนรู้ในชุมชน

                                        

" ... เมื่อก่อนเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น เรามักโทษที่คนอื่นก่อนว่าคนโน้นผิด คนนี้ผิด สิ่งโน้นผิด สิ่งนี้ผิด แต่เราลืมดูที่ตัวเองไป พอมาเรียนวิชาพลเมือง มันทำให้เรามองอะไรที่กว้างขึ้น และให้เริ่มมองที่ตัวเองก่อนที่จะมองที่คนอื่นเสมอ ... ”

      ที่มา : เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคม" วันที่ 29 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)