นักศึกษากับการเรียนรู้ในชุมชน

                                     

" ... วิชาพลเมือง TU 100 ได้เปลี่ยน 'โลกทัศน์' ในการมองสังคมของผม ให้มองปัญหาที่เกิดขึ้น ว่าเกิดจากตัวเรา เพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาสังคมก็ต้องแก้ที่ตัวเรา โดยเริ่มจากการเลือกแก้ปัญหาในจุดเล็กๆ ที่เราทำได้ และสามารถลงมือทำทันที เป็นการทำหน้าที่ 'พลเมือง' ของเราให้เกิดประโยชน์กับสังคม ถ้าไม่ได้มาเรียนวิชานี้ ผมคิดว่าผมคงไม่เกิดมุมมองเช่นนี้ ... "