​ถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2

ถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว

สมเกียรติ สาระ

หัวหน้าสำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท จ.สุรินทร์


  • ·ข้อมูลทั่วไป

(1) สังกัดและบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน/ตำบล

สังกัดกลุ่ม/ชมรมในหมู่บ้าน/ตำบล บทบาทหน้าที่
อบต.หนองสนิท ประสานเชื่อมโยงการทำงานด้านเด็กและเยาวชน

(2) ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน

ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ความสำเร็จ/ความภาคภูมิใจ
นักถักทอชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว -
  • ·แรงบันดาลใจ ศักยภาพการทำงานด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตตนเอง ในอนาคตอยากเป็นอย่างไร

ทำการเกษตรพอเพียงอยู่กับธรรมชาติ

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง

อยากเห็นเด็กและเยาวชนมีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน

(3) ตารางระบุศักยภาพของตนเอง

คุณลักษณะ ศักยภาพที่มี
1.มีความรู้ ความสนใจพิเศษ

-

มีความสนใจด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
2.ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ

-

มีความสามารถในการเป็นพิธีกรและกระบวนกร
3.ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน/ตำบล

-

มีการจัดกิจกรรมที่ดี มีความต่อเนื่อง

(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

ประสบการณ์ในการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

(ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)

ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ต้องการพัฒนาเรื่องการจัดกระบวนการ

(5) อยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ ความสามารถในเรื่องอะไรบ้าง

อยากให้เด็กและเยาวชนมีทักษะการทำงานเป็นทีม มีภาวะการเป็นผู้นำ

(6) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน

ควรสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาเยาวชน