ค่ายต้นกล้าศิลปะ

ความรู้สึกที่มีต่อป่าต้นน้ำ

ป่าไม้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะว่าทุกอย่างที่ก่อเกิดขึ้นมาได้บนโลกใบนี้ย่อมเกิดจาก ระบบนิเวศป่าไม้ เป็นผืนดินแรกเพราะเป็นส่วนที่สรรค์สร้างทั้งความสวยงามและประโยชน์มากมาย ดั้งนั้นข้าพเจ้าจึงรู้สึกรักป่าไม้ และก็สำนึกไว้เสมอว่าควรแก่การร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูก่อนที่จะสายเกินไป ด้วยการลดละเลิกการทำลายและหันมาร่วมกันปลูกป่าทดแทน

ความรู้สึกหลังค่ายต้นกล้าศิลปะ
จากการเข้าค่ายต้นกล้าศิลปะที่ผ่านมาในวันที่ 16-18ธันวาคม ความรู้ที่ได้รับในค่ายศิลปะ คือ เทคนิคการวาดรูปจากดินสอ จากสีน้ำเป็นต้น อีกทั้งยังได้รับองความรู้ การปลูกฝังในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติรอบตัว การเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติ การใช้ธรรมชาติบำบัดจิตใจ ความรู้สึกหลังจากเข้าค่ายทำให้รักธรรมชาติมากขึ้น อีกทั้งในค่ายก็ทำให้รู้จักความสามัคคีในหมู่คณะ การอยู่ร่วมกัน การวางแผนร่วมกันการได้แสดงออกในเรื่องต่างๆทั้งยังได้รับมิตรภาพจากเพื่อนต่างโรงเรียนและจากน้องๆหลังจากค่ายมันทำให้ฉันมีความมั่นใจในการทำงาน เพราะการเรียนรู้ในค่าย โดยเฉพาะศิลปะไม่มีผิดมีถูก จึงทำให้ฉันกล้ามากขึ้น และฉันก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้มาเข้าค่ายนี้ ถึงแม้ทุกอย่างจะดูวุ่นวายไปมากแต่ก็เป็นค่ายที่สนุก ได้รับประสบการณ์และความรู้มากมาย ซึ่งเป็นความประทับใจ อยากขอบคุณทุกโอกาส ทุกหน่วยงานและคุณครูที่มีค่ายดีๆแบบนี้ขึ้น