ค่ายต้นกล้าศิลปะ


ความรู้สึกที่มีต่อป่าต้นน้ำ

ป่าต้นน้ำเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้ชีวิตของมนุษย์มากมายเพราะถ้าไม่มีป่าไม้มนุษย์ ก็ไม่มีที่อยู่อาศัย และที่อยู่ของสัตว์ ถ้ามนุษย์ ช่วยกันรักษาป่าไม่และลำธารที่เราได้กินได้ใช้ อยู่ในทุกวันนี้เพื่อลูกหลานต่อไป ถ้าเราช่วยกันรักษาป่าไม้ ก็จะทำให้ธรรมชาติของเราน่าอยู่