ค่ายต้นกล้าศิลปะ

ความรู้สึกที่มีต่อ ป่าต้นน้ำ
หนูคิดว่าป่าไม้ หรือ ป่าต้นน้ำ เป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่า ให้มีความสมบูรณ์กับการอยู่ร่วมกันของป่าไม้ หรือต้นน้ำและสัตว์ป่าเพราะสิ่งเหล่านี้ มาจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เราต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ ให้กับลูกหลานของเรา ได้เห็นและสืบทอดกันไป ถ้าเราไม่อนุรักษ์ไว้ สิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีในโลก และโลกของเราก็จะไม่อุดมสมบูรณ์ เพราะไม่มีสิ่งเหล่านี้อาศัยอยู่ ก็จะทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมา เราทุกคนต้องช่วยกันรักษาไว้ และอนุรักษ์ ป่าไม้ และธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ ต่อๆไป