การหนุนเสริมเยาวชนโครงการกล้วยไม้คืนสู่ป่าเพื่ออนุรักษ์ต้นน้ำ

เกศสุดา โตนิติ (เกด) 

จบปริญญาตรีครุศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้จัดการสถาบันปัญญาปีตี

“เราพยายามที่จะทำให้เรื่องงาน เรียน และชีวิตไปด้วยกัน เมื่อเขาจบม. 6 เขาก็พยายามเรียนอะไรที่ไม่ต้องออกไปจากชุมชน อย่างเจ๊ะเรียนมหาลัยชีวิตก็สามารถกำหนดประเด็นที่จะเรียนเองได้ โดยเขาเลือกเรียนเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม เขาก็สนุกและชอบที่จะสัมพันธ์กับคนคะ ส่วนนุ้ยก็มีความสนใจเรื่องสุขภาพ วางแผนว่าถ้าจบมัธยมปลาย นุ้ยก็วางแผนว่าจะเรียนด้านที่นุ้ยชอบแล้วกลับมาใช้กับชุมชนด้วย ตอนนี้แต่ละคนเขาก็มีฐาน เขาก็มีแปลงสาธิตเพาะกล้วยไม้ เขาก็วางแผนว่าจะมีแปลงสมุนไพรที่ดูแลคนในชุมชน นอกจากนั้นก็มีน้องๆที่อยู่ในชุมชนเราก็จะชวนคิดว่า เราจะทำอย่างไรดี หากเราเรียนแล้วเราเองก็ไม่ทิ้งการทำไร่ทำสวน เรียนอะไรแล้วไม่ต้องออกจากชุมชน แล้วก็ช่วยกันดูแลชุมชนด้วย ดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนป่วย”

­

สิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม ของกลุ่มหญ้าแพรกสาละวิน พี่เลี้ยงที่ปรึกษา ชุมชน ชาวบ้าน คือ การเปิดโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกระบวนการเรียนรู้ภายนอกและภายในไปด้วยกัน โดยยึดถือความดีงานของวิถีชีวิตชนเผ่า “ปกาเกอะญอ” ให้เยาวชน คนหนุ่มสาวได้เรียนรู้ อยู่ได้ ด้วยความมั่นคงในวิถีอันดีงามอย่างสมดุลทั้งภายในและภายนอก ให้เติบโตอย่างเท่าทัน