การเรียนรู้ของเยาวชนโครงการป่าสัญจร รอนแรมในป่าใหญ่ (กลุ่มเยาวชนก่อการดี จ.เลย)

นางสาวพัชรี อินทนาม (ฝน) อายุ 18 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม

­

ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ (การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง ความสุข ฯ)

ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยรู้จักชุมชนของตนเองซึ่งมีทั้งคนและทรัพยากรว่าเป็นอย่างไร ทำตามความคิดของคนอื่น ไม่ชอบที่จะคิดเอง ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง และไม่กล้าที่จะยืนพูดหน้าเวทีจับประเด็นจากการฟังได้ไม่ตรงประเด็นแต่จากการผ่านกระบวนการพัฒนาจากปลูกใจรักษ์โลกแล้ว ทำให้เรารู้จักชุมชนของตัวเองมากขึ้นคิดและวางแผนการทำงานแบบมีกระบวนการ ทั้งกิจกรรมสันทนาการและการทำงาน ได้ฝึกการกล้าพูดต่อหน้าที่สาธารณะ จากการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อชักชวนให้ผู้คนเข้ามาร่วมกิจกรรมและให้ความรู้ ฝึกการจดบันทึกเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้ขยายการทำงานกับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น