การเรียนรู้ของเยาวชนโครงการป่าสัญจร รอนแรมในป่าใหญ่ (กลุ่มเยาวชนก่อการดี จ.เลย)

นางสาวรุ่งทิวา หวังประสพกลาง (ก้อย) อายุ 18 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม

­

ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ (การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง ความสุข ฯ)

ไม่มีความรับผิดชอบอะไร เพราะไม่กล้าแสดงออกรวมถึงความคิดเห็นต่อผู้อื่น ไม่เคยจดบันทึกมาก่อนเพราะไม่มีความละเอียดในการทำงาน ไม่กล้าพูดกับผู้ใหญ่ในชุมชนไม่ตรงต่อเวลา แต่โครงการนี้ทำให้เราได้ฝึกทักษะในการทำงานอย่างมีระบบและมีความรอบคอบในการทำงานมากขึ้นฝึกการจับประเด็นและได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มมากขึ้นกล้าที่จะพูดคุยกับผู้ใหญ่ในชุมชนมากขึ้นมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา