การเรียนรู้ของเยาวชนโครงการส่งเสริมวัยใส ใส่ใจลำคลอง (กลุ่มสานเสียนรักษ์โลก จ.สมุทรปราการ)

นายสิทธิกร เจริญงาม (เติ้ล) อายุ 20 ปี

กำลังศึกษาชั้นปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

­

ในช่วงแรกทำงานไม่เป็นระบบ และขาดหลักการในการทำงาน ซึ่งการทำงานโครงการทำให้ได้วิธีการทำงานโดยมีการประชุมแบ่งบทบาทหน้าที่ ทำให้การทำงานชัดเจนมากขึ้นนอกจากนี้ยังได้ทักษะการระดมทรัพยากรและความร่วมมือในการงาน