การเรียนรู้ของเยาวชนโครงการส่งเสริมวัยใส ใส่ใจลำคลอง (กลุ่มสานเสียนรักษ์โลก จ.สมุทรปราการ)

นายอชิตพล อินทร์ไชย (นิว) อายุ 20 ปี

กำลังศึกษาชั้นปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

­

“เดิมคิดว่าตัวเองมีองค์ความรู้ในด้านต่างๆ และมีข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินการที่จะขอร่วมการทำงานจากภาคีเครือข่ายมีทักษะ กระบวนการในการดำเนินงานโครงการจากประสบการณ์เดิมที่เคยได้ร่วมทำกิจกรรม” แต่สิ่งที่ได้จากการทำโครงการคือ สามารถประเมินทีมที่ทำงานของเราได้ได้รับความร่วมมือเป้นอย่างอีจากภาคีเครือข่ายจนได้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ จากผลตอบรับที่เกิดขึ้น ทำให้รู้ว่าผู้ร่วมทีมได้รับข้อมูลที่แตกต่างไปจากเรา เพราะมีความต่างในเรื่องของการให้ข้อมูลในเบื้อต้นหรือข้อมูลพื้นฐานที่แต่ละคนได้รับ