การเรียนรู้ของเยาวชนโครงการหมอดินน้อยคิดพัฒนาดินเสื่อมโทรม (กลุ่มเยาวชนรักษ์ส้มรังสิตจ.ปทุมธานี)

นางสาวสิรินยา สารสุรินทร์ (มายด์)

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 (วิทย์-คณิต) โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี

­

ในโครงการฯ มายด์ถูกมอบหมายให้มีหน้าที่ในการคิดกิจกรรมนันทนาการ,
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล, พี่เลี้ยงเด็ก, วางแผนการทำงาน, เตรียมอาหารในช่วงอบรม ทักษะที่มายด์ได้จากการทำโครงการ คือ
การเก็บดินและตรวจวิเคราะห์ดิน การสังเกต สามารถนำกิจกรรมสันทนาการได้
ได้ฝึกความคิดและการวางแผนการทำงานกับเพื่อนๆ
สามารถบอกเล่าประสบการณ์และความรู้ต่างๆที่ได้รับมาจากการอบรมให้น้องๆในพื้นที่
นอกจากนี้ยังทำให้เราได้รู้จักคนมากขึ้น