การเรียนรู้ของเยาวชนโครงการรักษ์วารี (กลุ่มรักษ์วารี จ.สระบุรี)

นางสาวพันธิวา เถาะรอด (เพลง) อายุ 16 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์-คณิต) โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

­

“แรงบันดาลใจคือในหลวง เพราะว่าในหลวงท่านทรงทำงานเพื่อแผ่นดินโดยไม่หวังผลตอบแทน ท่านทรงทำงานด้วยความตั้งพระทัย ทรงหาโครงการต่างๆ เช่น แก้มลิง เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศของเราโดยที่ท่านทำโดยปิดทองหลังพระ”

ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ (การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง ความสุข ฯ)

ก่อนที่ได้เข้าร่วมโครงการยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการทำโครงการ ไม่รู้จักการทำน้ำยาเอนกประสงค์ น้ำหมักและอื่นๆ ไม่ได้มีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพราะไม่ทราบถึงปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นต่อผู้อื่น เมื่อได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆในโครงการแล้ว ก็ได้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนทั้งที่เกิดต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคนในชุมชน ได้รับความรู้ใหม่ๆ จากการทำโครงการ เช่น วิธีการบัดน้ำเสีย การทำน้ำยาเอนกประสงค์ไว้ใช้เอง ได้วิธีการทำงานร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม และเห็นความสามัคคีภายในกลุ่มทำงาน ได้ลงมือทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ และช่วยดูแลระบบนิเวศของชุมชน และมีจิตสำนึกในการทำงานเพื่อส่วนรวมมากกว่าทำงานเพื่อตนเอง