การเรียนรู้ของเยาวชนโครงการเยาวชนรักษ์ป่าสักปี 2 (กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก จ.สระบุรี)

การเรียนรู้ของแกนนำเยาวชน

นางสาววรัญญา พาภักดี (โบ ) อายุ 16 ปี

กำลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมวิทย์-คณิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

­

“แรงบันดาลใจครูอารมณ์เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรน้ำ เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต การใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง คอยสอนและปลูกฝังให้รู้ถึงคุณค่าของน้ำและสิ่งแวดล้อม และอยากบอกต่อ บอกเล่าข้อมูลต่างๆ ที่เรามีให้กับบุคคลอื่นได้รับรู้ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์น้ำและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ให้อยู่กับเราไปนานๆ”

โบ มีบทบาทหน้าที่ ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและให้ข้อมูลเรื่องการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

­

ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ (การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง ความสุข ฯ)

ก่อนที่ได้มาเข้าร่วมโครงการ ยังไม่มีความรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม หรือจิตสำนึกในเรื่องของการอนุรักษ์ เนื่องจากไม่ได้สัมผัสกับปัญหาของน้ำโดยตรง และไม่สามารถทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาเอนกประสงค์ หรือยาสระผมที่ปลอดสารเคมีใช้เองได้ กระทั่งได้เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้ และปฏิบัติ จนสามารถจัดกิจกรรมในค่ายและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ใช้เองในครัวเรือน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ที่มารับการอบรม ได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้เรื่องน้ำ เศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนั้น สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน จากที่ไม่กล้าแสดงออกตามที่ชุมชน ไม่มีวิธีการคิดและการแก้ปัญหาที่เป็นระบบ ขาดทักษะในการทำงานและการอยู่ร่วมกันผู้อื่นการหมั่นเพียรหาความรู้ และฝึกฝนจนมีทักษะการพูดในชุมชนที่ดีขึ้น อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการทำงานเป็นกลุ่ม และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น ได้ศึกษากระบวนการค้นหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ และทักษะของการสังเกตและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ