การเรียนรู้ของเยาวชนโครงการเยาวชนรักษ์ป่าสักปี 2 (กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก จ.สระบุรี)

นางสาวสุนทรี โหลสกุล (ตัง)อายุ 15 ปี

กำลังศึกษา ม.ต้น ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

­

“มีครูอารมณ์เป็นแรงบันดาลใจ ในการกล้าที่จะทำงานสิ่งแวดล้อม จากเด็กที่ไม่มีความรู้ กลับเป็นคนที่สามารถให้ความรู้ได้”

ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ (การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง ความสุข ฯ)

ก่อนที่ได้เข้าร่วมโครงการนั้นยังไม่มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลน้ำ ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ชัดเจน ขาดทักษะในการทำงานที่เป็นระบบ หลังจากที่ได้มาเรียนรู้ ลงมือทำ กับโครงการก็ได้มีส่วนร่วมในการคิด ศึกษาวิธีตรวจ สังเกต วิเคราะห์ และเก็บข้อมูล คุณภาพน้ำ มีโอกาสได้ฝึกพูดและได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทำให้ได้ฝึกการทำงานเป็นระบบไปในตัว การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือมีวินัยในการทำงานและรับผิดชอบมากเดิม