การเรียนรู้ของเยาวชนโครงการเยาวชนรักษ์ป่าสักปี 2 (กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก จ.สระบุรี)

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ธรรมสุทธิ (ออย)อายุ 14 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี

­

“แรงบันดาลใจที่มาทำคือ เห็นรุ่นพี่ทำโครงการแล้วน่าสนใจ สนุกสนาน ก็เลยลองเข้ามาในกลุ่ม ได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพของแม่น้ำป่าสัก”

ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ (การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง ความสุข ฯ)

จากที่ไม่เคยได้มีความรู้เรื่องการจัดการน้ำ ไม่เคยได้คำนึงถึงความสำคัญของน้ำ ที่มีต่อตัวเราเอง ต่อครอบครัว และชุมชน การใช้น้ำแบบที่ไม่เคยมีความรู้อาจส่งผลให้กับประเทศ และทั้งโลก ก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่สำรวจน้ำและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ได้คิด วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับน้ำภายในชุมชนมากขึ้น ทำให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำ และการเฝ้าระวังน้ำไม่ให้เสียเพิ่มพูนมากขึ้น ได้เรียนรู้ทักษะการนำเสนองานต่อสาธารณะ ทักษะการพูดให้ให้น่าสนใจ จากที่ไม่เคยทำ และทำได้ไม่ดี ก็มีการพัฒนามากขึ้น