บทบาทการหนุนเสริมเยาวชนโครงการเยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนาลดขยะชุมชน(กลุ่ม M.P.W. Conservation the forest จ.ลำปาง)

ดร.ปรภูมิ อินจับ (ครูรุ่ง) อายุ 40 ปี

ครูฟิสิกส์ โรงเรียนแม่พริกวิทยา จ. ลำปาง

บทบาทของครูรุ่ง คือ การสนับสนุนให้เยาวชนคิด และทำกิจกรรม ช่วยประสานงานพื้นที่ก่อนเยาวชนดำเนินโครงการ ขอความร่วมมือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ (การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง ความสุข ฯ)

รู้สึกภาคภูมิใจที่เห็นเยาวชน (นักเรียน) เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิด การสื่อสาร มีความรับผิดชอบ ประทับใจที่เห็นนักเรียนลงชุมชน ชาวบ้านให้การสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน และคิดทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน จัดการขยะในโรงเรียนแม่พริกต่อไป

ด้านเครือข่าย สมาชิกในโครงการ อยู่ในหมู่บ้านที่จัดกิจกรรม จึงได้รับความสะดวกในการประสานงานและติดต่อผู้ใหญ่บ้าน ประกอบกับครู (พี่เลี้ยงโครงการ) มีความน่าเชื่อถือ เคยทำโครงการในพื้นที่ จึงเป็นต้นทุนทางสังคมที่ดี