ก่่รเรียนรู้ของเยาวชนโครงการเยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนาลดขยะชุมชน(กลุ่ม M.P.W. Conservation the forest จ.ลำปาง)

นางสาวอรวี จินาเที่ยง (ส้ม) อายุ 16 ปี

กำลังการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทย์-คณิต) โรงเรียนแม่พริกวิทยา

ส้ม ทำหน้าที่จดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในการเข้าทำโครงการหรือร่วมกับกลุ่มเยาวชนแต่ละครั้ง ช่วยประธานกลุ่มในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และทำหน้าที่ดูแลหรือช่วยเหลือสมาชิกในการทำโครงการแต่ละครั้ง

ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ

  • ฝึกการคิดวางแผนการทำงาน กล้าคิดกล้าแสดงออก
  • มีทักษะในการสังเกตพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและการจัดการขยะของคนในชุมชน
  • มีทักษะการทำกิจกรรมในชุมชน รู้จักคนในชุมชนมากขึ้น ฝึกการประสานงานกับผู้ใหญ่
  • มีความรอบคอบในการจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนนำเสนอโครงการ
  • สามารถจัดลำดับข้อมูลในการนำเสนอได้