การเรียนรู้ของเยาวชนโครงการเยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนาลดขยะชุมชน(กลุ่ม M.P.W. Conservation the forest จ.ลำปาง)

นายสิงหรัตน์ ใจดา (ป๊อบ) อายุ 17 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทย์-คณิต) โรงเรียนแม่พริกวิทยา

ป๊อบ เป็นหัวหน้าโครงการในกลุ่มเยาวชน ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรม ตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการและแก้ปัญหาเบื้องต้นในระหว่างการทำงานและหลังสรุปผลการทำงาน

ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ

  • มีทักษะการบริหารจัดการ การวางแผนงาน มีความเป็นผู้นำมากขึ้น และการทำงานเป็นทีม
  • ได้เรียนรู้การทำกิจกรรมสันทนาการ
  • ได้ฝึกประสานงานและทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน
  • ได้รู้กระบวนการประสานงานระหว่างกลุ่มเยาวชนกับองค์กรต่างๆ
  • มีความกล้าแสดงออก และฝึกการสื่อสารการนำเสนอในที่สาธารณะ
  • ได้ความรู้เรื่องการจัดการขยะในชุมชน