การเรียนรู้ของเยาวชนโครงการเยาวชนอาสาฟื้นฟูป่าชุมชน(กลุ่มเครือข่ายเยาวชนอาสาพัฒนาบ้านเกิด จ.อุทัยธานี)

นายอนุชา ป้อมคำ (นุ๊ก) อายุ 21 ปี

กำลังศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฎนครสวรรค์

­

แรงบันดาลใจที่มาทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมหรือเข้ามาร่วมกับกลุ่มเยาวชน

“ทำด้วยใจ มีจิตอาสา มีใจสำนึกรักบ้านเกิด”

บทบาทหน้าที่


  • ผู้ช่วยวิทยากรกระบวนการ
  • ถ่ายรูปกิจกรรมการทำงาน
  • คณะกรรมการของเครือข่าย
  • เป็นคนขับรถซื้อของการทำงานและกิจกรรมต่างๆ

­

ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ (การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง ความสุข ฯ)

“เมื่อก่อนไม่เคยคิดและออกแบบกระบวนการดำเนินงานและกิจกรรม, ไม่เคยทำงานด้านการประสานงาน, ไม่เคยเล่นสันทนาการ แต่ตอนนี้เราได้ร่วมคิดออกแบบกระบวนการดำเนินงานและกิจกรรม, ถ่ายรูปการทำกิจกรรม และเตรียมอาหาร, เล่นสันทนาการ”