การเรียนรู้ของเยาวชนโครงการเยาวชนอาสาฟื้นฟูป่าชุมชน(กลุ่มเครือข่ายเยาวชนอาสาพัฒนาบ้านเกิด จ.อุทัยธานี)

น.ส. จิราภัทร เล่าปิ่นกาญจน์ (เมย์) อายุ 21 ปี

กำลังศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

­

บทบาทหน้าที่


 • การลงทะเบียน เอกสารการเงิน
 • การประสานงาน
 • การทำตัวอย่างที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆ
 • เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในการเตรียมอุปกรณ์
 • เป็นผู้ช่วยทีมสันทนาการ
 • อื่นๆ เพราะแต่ละหน้าที่ทุกคนย่อมมีส่วนร่วมในการทำงานไม่ว่าจะเป็นความคิดและการกระทำ
 • ออกแบบกิจกรรมค่าย, ประสานงาน, ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชน

­

ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ (การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง ความสุข ฯ)


 • ได้ร่วมคิดและวางแผนในการทำงานและทำกิจกรรมต่างๆ
 • ได้ฝึกการสังเกตเวลาลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชน
 • ได้ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่และคนในชุมชนให้มาร่วมงานในโครงการ
 • ช่วยบันทึกข้อมูลในระหว่างการทำงาน
 • ลงพื้นที่สำรวจป่าชุมชนตัวเองมากขึ้น

­

แต้ว “ได้เข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่เก็บเมล็ดพันธุ์, ค้นคว้าหาวิธีเพาะเมล็ดพันธุ์, ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาป่าชุมชน, ลงพื้นที่ปลูกป่าชุมชน ทำให้แต้วได้เรียนรู้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ที่จะนำมาปลูกว่าเมล็ดพันธุ์ชนิดใดควรปลูกอย่างไร หรือดินแบบไหน”