การเรียนรู้ของเยาวชนโครงการศึกษาเรียนรู้ อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไผ่ชุมชน(กลุ่มเยาวชนป่า น้ำ ซำ จ.ขอนแก่น)

นายสราวุฒิ ไชยดี (หนึ่ง) อายุ 23 ปี

­

ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ (การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง ความสุข ฯ)

ก่อน - การทำงานโดยขาดแรงจูงใจในการทำงานและทำงานไม่เป็นกลุ่มขาดมุมมองในการทำงานที่หลากหลายมิติทำให้ขาดความมั่นใจในการทำงานเป็นกลุ่มไม่มีความรู้ในการทำงานร่วมกันในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน

หลัง - เรียนรู้จากการทำงานและช่วยผลักดันเยาวชนรุ่นต่อไปทำกิจกรรรมต่างๆ ร่วมกัน, ประสานการทำงานระหว่างกลุ่มของตนเองกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือในการทำงานโครงการ, สร้างผู้นำรุ่นใหม่จากการทำงานร่วมกันกับเยาวชนในชุมชน ทำงานผ่านการกำหนดเป้าหมายในการทำงานและสามารถทำงานเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ได้ ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชน

­