การเรียนรู้ของเยาวชนโครงการศึกษาเรียนรู้ อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไผ่ชุมชน(กลุ่มเยาวชนป่า น้ำ ซำ จ.ขอนแก่น)

นายภานุพงษ์ หาวอง (ต้า) อายุ 16 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทย์-คณิต) โรงเรียนมัธยมหนองเขียด


ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ (การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง ความสุข ฯ)

ก่อน - เคยได้แต่คิดว่าการทำโครงการนั้นจะสามารถทำได้อย่างไร และไม่เข้าใจในกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ, ไม่ค่อยกล้าพูดหรือกล้าบอกนสิ่งที่ตนเองคิด ทำให้รู้สึกเหนื่อยและท้อว่าจะสามารถทำงานได้หรือไม่ดี

หลัง - ได้ร่วมคิดวางแผนการทำงาน การทำกิจกรรม ,การทำโครงการโดยร่วมแสดงความคิดเห็น ,ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากปราชญ์ชาวบ้านในเรื่องของชุมชนตัวเอง จนมีความรู้ที่จะสามารถอธิบายให้น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมฟังได้, ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานและวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากการทำงานมากขึ้น, ได้ลงมือทำงานในด้านของการเก็บข้อมูล