การเรียนรู้ของเยาวชนโครงการศึกษาเรียนรู้ อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไผ่ชุมชน(กลุ่มเยาวชนป่า น้ำ ซำ จ.ขอนแก่น)

นายอนันตชา รัตนประทุม (ม๊อบ) อายุ 16 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทย์-คณิต) โรงเรียนมัธยมหนองเขียด

ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ (การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง ความสุข ฯ)

ได้ความรู้เรื่องการวางแผนการที่จะทำและได้เรียนรู้การปฏิบัติ การลงพื้นที่ภาคสนาม การเข้าป่าหาข้อมูล และวิธีการทำการเก็บข้อมูล และการสังเกต การรู้จักถามรู้จักจังหวะในการพูดจา ซักถามเวลาไปลงเก็บข้อมูล