การเรียนรู้ของเยาวชนโครงการต้นกล้าโมเดล(กลุ่มต้นกล้าโมเดล จ.อุตรดิตถ์)

การเรียนรู้ของแกนนำเยาวชน

นางสาว ภัทรสุดา ทวกอ่อน (เอ้) อายุ 17 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทย์-คณิต) โรงเรียน น้ำปาดชนูปถัมภ์

แรงบันดาลใจที่มาทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมหรือเข้ามาร่วมกับกลุ่มเยาวชน

เนื่องจากความรักค่ะ รักในประเทศไทย รักในผืนแผ่นดินไทย อยากเห็นประเทศไทยมีต้นไม้เพิ่มมากขึ้น มีแม่น้ำที่ใสสะอาดทุกๆ แห่ง มีสัตว์เล็กสัตว์น้อยอาศัยอยู่อย่างสมดุล ผู้คนมีคุณธรรมต้นแบบในการเป็นแรงบันดาลใจ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่หนูเด็กจนถึงวันนี้พระองค์ทรงชี้แนวทางที่สว่างให้กับปวงประชนชาวไทยมาโดยตลอดแต่ที่สำคัญไปกว่านั้น พระองค์ทรงทำให้เห็นเป็นตัวอย่างในทุกๆกิจกรรม เช่น การปลูกข้าว การพัฒนาพื้นที่แห้งแล้งให้กลายเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆด้าน เช่นด้านป่าไม้ แม่น้ำ ดิน ฯลฯ การทำพระองค์ทรงมีความมุ่งมั่น อกทน รักในสิ่งที่ทำและยอมเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนร่วม พระองค์ทรงปลูกฝังให้คนไทยได้เรียนรู้และปฏิบัติ“หนูเองก็ขอเป็นต้นกล้าเล็กๆ ที่จะฝึกฝนและหาความรู้สู่ตนเอง ทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้เติบโต และแข็งแรงพอที่จะเป็น ต้นกล้าโมเดล