บทบาทการหนุนเสริมกลุ่มเยาวชนโครงการปลูกต้นกล้าพัฒนาป่าชายเลน(กลุ่มเยาวชนรักษ์คลองบางสน จ.ชุมพร)

นางนงคราญ คล้ายชูช่วย (ครูแอ๋) อายุ 59 ปี

ตำแหน่ง/อาชีพ ครู คศ.2 โรงเรียนปะทิววิทยา

­

บทบาท การหนุนเสริมการทำงานของกลุ่มเยาวชน / กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ

  • สนับสนุนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนทำโครงการอนุรักษ์ป่าพรุตาอ้ายร่วมกับชุมชนในโครงการฟื้นน้ำ อาหาร บ้าน ยา ผืนป่า พรุตาอ้าย” ร่วมปลูกป่า
  • สนับสนุนเด็กให้ทำโครงการ “เยาวชนคืนถิ่นแผ่นดินแม่ ข้าวเหลืองปะทิว” นำเด็กลงทำนาข้าวเหลืองปะทิวที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นผู้ให้ความรู้

­

แรงบันดาลใจ/เหตุผลที่เข้าร่วมกิจกรรม

“อำเภอปะทิวมีต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย ตัวเองเช้ามาเป็นครูในพื้นที่นี้ตั้งแต่ปี 2516 ต้องการสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้มีในจิตใจของเด็กๆ ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วสนุกมีความสุข ดีใจเมื่องานที่ร่วมทำประสบผลสำเร็จ”

­

ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ (การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง ความสุข ฯ)

ได้ แนวคิดการทำงานโดยให้เด็กระดมสมอง เพียงแต่เราเป็นผู้ชี้แนะ คอยให้คำแนะนำอยู่ห่างๆ สามารถทำงานได้อย่างมีระบบขั้นตอนที่ชัดเจน รู้จักสรุปบทเรียนหลังจากการทำงานผ่านไปแล้วทุกครั้ง รวมถึงได้ประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มงานต่างๆ มีกระบวนการ การทำงานเป็นขั้นเป็นตอน มีการวางแผนที่การทำงานที่ชัดเจน มีเหตุมีผล เข้าใจพื้นที่มากขึ้นคือรู้ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ สุดท้ายมีความสนุกและความสุขจากการทำงาน

­