การเรียนรู้ของเยาวชนโครงการปลูกต้นกล้าพัฒนาป่าชายเลน(กลุ่มเยาวชนรักษ์คลองบางสน จ.ชุมพร)

นายจีรวัฒน์ โพธิ์คีรี (โอ๊ต) อายุ 16 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์-คณิต) โรงเรียนปะทิววิทยา

ทำหน้าที่ หัวหน้าโครงการ / เป็นแกนนำในการทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม /คิดกระบวนการค่ายโดยรวม, นำกิจกรรมในค่าย, เก็บข้อมูลชุมชน

­

แรงบันดาลใจ/เหตุผลที่เข้าร่วมกิจกรรม

“ที่แรกผมไม่ได้ตั้งใจทำอย่างจริงจังคิดแค่ว่าสนุกแต่เมื่อเราได้มาลงทำกิจกรรม เราได้ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานทำให้เกิดจิตสำนึกรักในสิ่งแวดล้อมไปโดยไม่รู้ตัวและหลังจากนั้นก็หันมาทำงานอย่างจริงจัง”

­

ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ (การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง ความสุข ฯ)

ได้ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนมากขึ้น ทั้งชนิดพันธุ์ไม้ ประโยชน์ของพันธุ์ไม้ต่างๆ และพันธุ์สัตว์ในป่าชายเลน เกิดทักษะการทำโครงการมากขึ้นในเรื่องของการเขียนโครงการ กระบวนการจัดค่าย ตั้งแต่การวางแผนการเตรียมค่าย การดำเนินกิจกรรมในค่าย การแก้ปัญหาต่างๆ ได้ฝึกกระบวนการคิด การพูด สามารถพูดหรือนำเสนอได้ดีขึ้น