การเรียนรู้ของเยาวชนโครงการปลูกต้นกล้าพัฒนาป่าชายเลน(กลุ่มเยาวชนรักษ์คลองบางสน จ.ชุมพร)

นางสาวอธิฐาน คธาชาติ (นุ่น) อายุ 16 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์-คณิต) โรงเรียนปะทิววิทยา

ทำหน้าที่ เลขานุการโครงการ / เป็นแกนนำในการทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม / เก็บข้อมูล, วางแผนการทำงาน, เขียนและคิดงาน/ กิจกรรม, ประชาสัมพันธ์ประจำค่าย, สันทนาการในค่าย, พี่เลี้ยงค่าย

­

แรงบันดาลใจ/เหตุผลที่เข้าร่วมกิจกรรม

“หนูเป็นคนในพื้นที่ต้องการให้พื้นที่ของตัวเองมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ชีวิตความเป็นอยู่จะได้ดีขึ้น อีกอย่างหนึ่งหนูอยู่ในโรงเรียนที่เป็นศูนย์สิ่งแวดล้อมและโดนปลูกฝังให้รักษ์สิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนแห่งนี้ เมื่อเห็นคุณครูที่ได้ทำโครงการอยู่จึงได้คิดว่าครูได้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงามน่าอยู่ หนูจึงมีแรงบันดาลใจว่าอยากจะทำสังคมที่บ้านของหนูเองให้ดีขึ้นเลยเข้ามาร่วมกับกลุ่มเยาวชน”

­

ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ (การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง ความสุข ฯ)

ที่เห็นอย่างชัดเจนในตัวเอง คือการเข้าสังคม การอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขการใช้ชีวิตร่วมกับคนในชุมชน การทำงานที่เป็นระเบียบแบบแผน รักคลองบางสนที่หนูทำงานมากขึ้น ในการทำงานแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นงานที่ทำในห้องเรียนหรืองานสิ่งแวดล้อม จะมีการวางแผนงานก่อน เขียนเอาไว้เป็นข้อๆ งานไหนทำก่อนงานไหนทำหลัง งานไหนใครรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในตัวเองมากขึ้น รู้จักการแก้ปัญหาในงานแต่ละชิ้นเพื่อทำงานนั้นๆ ให้สำเร็จ มีความกล้าแสดงออก จะทำงานอะไรไม่รั้งรอรีบทำให้สำเร็จ การยื่นเอกสารกับผู้ใหญ่ก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองจากที่เมื่อก่อนครูจะเป็นคนยื่นเอกสารให้ รู้จักการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้กับค่ายที่เราไปและค่ายที่เราจัดได้ ทั้งนี้และทั้งนั้นทำให้หนูอยากทำงานสิ่งแวดล้อมต่อไปและชอบเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ทางโรงเรียนเสนอมาให้

­