การเรียนรู้ของเยาวชน โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม(กลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสันป่าไร่)

การเรียนรู้ของแกนนำเยาวชน

นางสาวมะลิวรรณ - (มะเล) อายุ 15 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสันป่าไร่

ตำแหน่ง ประธานสภาเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

มะเลเป็นหัวหน้าโครงการที่คอยวางแผนการทำงานและแบ่งงานให้ทีมทำงาน มีความมั่นใจกล้าที่จะพูดสื่อสารต่อหน้าคนเยอะๆ และได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรให้ความรู้กับเยาวชนในพื้นที่เมื่อก่อนจะไม่ค่อยชอบเขียนบันทึกแต่ตอนนี้จะเขียนบันทึกในสิ่งที่พบเห็นทุกครั้ง