ถอดบทเรียนค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ ที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมารับใช้ชุมชนสังคมอย่างสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2

ถอดบทเรียนค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองรุ่นใหม่

ที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมารับใช้ชุมชนสังคมอย่างสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 :

หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว

วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561

ณ ศูนย์ปราชญ์พ่อคำเดื่อง ภาษี บ้านโนนเขา หมู่ 8 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์


1.การเรียนรู้เรื่องการรู้จักตนเอง

รับรู้ว่าตนเองมีนิสัยที่ไม่ดีนัก ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่เวลาได้พูดความรู้สึก เวลาโกรธจะโกรธมาก โมโหมาก ส่วนเวลาเสียใจก็จะเสียใจมากหากได้ระบาย นิสัยค่อนข้างไม่เข้าหาผู้อื่นก่อน จริงจังมากเกินไป แต่ก็จะพยายามปรับตัวและพยายามพูดกับคนที่เรายังไม่รู้จัก

2.การเรียนรู้เรื่องการรู้จักภาวะการนำของตนเองและการทำงานเป็นทีม

ในการช่วยเหลือเพื่อนเมื่อทำกิจกรรม ให้ความร่วมมือดี เพื่อทำตามผู้นำ ทำให้รู้จักเพื่อนเพิ่มมากขึ้น ได้รู้จักคนที่กล้าขึ้นมาเป็นผู้นำ รู้จักนิสัยของเพื่อนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคนที่เป็นผู้นำจะแสดงความกล้าในการเสนอแผนและให้เพื่อนช่วยกันเสนอแผน เพื่อปรับและจัดการกับปัญหาที่มี เพราะตัวเองเป็นคนที่เข้ากับสังคมหมู่มากยาก จึงชอบดูอยู่ห่างๆ มากกว่าการเสนอความคิด

3.การเรียนรู้เรื่องการรู้จักสังคม

เมื่อก่อนไม่ชอบเข้าสังคม ชอบอยู่คนเดียว แต่พอมาค่ายนี้ทำให้ต้องปรับตัวหลายอย่าง ทั้งการพูด การแสดงท่าที ที่สื่อว่าเราในการทำความรู้จัก และต้องเข้าหาผู้อื่นก่อน ทั้งที่ไม่ชอบ แต่ต้องพยายามทำ เพื่อให้สามารถร่วมงานกับเพื่อนได้ ดังนั้นการเข้าสังคมจึงเป็นอะไรที่ท้าทายมาก แต่ก็สามารถผ่านมาได้ และได้รู้จักทุกคนที่ผ่านมา สรุปแล้วการเข้าสังคมในค่ายนี้สนุกและได้มากกว่าคำว่าเพื่อนใหม่

4.การเรียนรู้เรื่องการรู้จักเศรษฐกิจ

ได้เรียนรู้การทำธุรกิจอย่างเป็นระบบ และการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า การสร้างแบรนด์ใหม่ๆ การคิดกลยุทธ์ทางการตลาด การร่วมทำงานกับเพื่อน เพื่อคิดการสร้างสิ่งใหม่ ๆ ที่ดี และปรับให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และได้รู้ว่าการทำธุรกิจต้องรอบคอบ ใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อคำนวณหาผลกำไรที่ได้รับ หากลุ่มลูกค้าที่จะสนใจสินค้าและบริการของเรา ต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ตลอดเวลา

5.การเรียนรู้เรื่องการรู้จักสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์มีเห็ดให้เก็บ ในน้ำก็มีปลา แต่ตอนนี้เกิดการรุกรานจากคนมากขึ้น ทำให้สิ่งที่เคยมีเริ่มน้อยลง ในป่าเกิดการนำขยะไปทิ้ง มีการเผาป่า ตัดไม้เพื่อแปรรูปมากขึ้น ทำให้สัตว์เริ่มหายาก ความเป็นอยู่เปลี่ยนไปมาก ป่าไม้หายไป คนก็จะหายไป เนื่องจากเกิดมลพิษทางอากาศ

6.การเรียนรู้เรื่องการรู้จักการทำสมาธิและการเข้าใจพระพุทธศาสนา

การทำตนให้ตั้งมั่นอยู่กับสมาธิ อยู่กับลมหายใจ ทำให้จิตใจสงบ และการทำบุญตอนเช้าก็ทำให้มีจิตใจที่ผ่องใส การได้อยู่กับปัจจุบัน ไม่คิดถึงอดีตหรือสิ่งที่ผ่านไปแล้ว ไม่คิดถึงอนาคตหรือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ได้เรียนรู้ว่าควรตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันให้มาก และสร้างสมาธิให้อยู่กับตนเอง

7.การเรียนรู้เรื่องการรู้จักเครื่องมือในการเรียนรู้

การรับรู้เรื่องราวของผู้อื่นเพื่อจับประเด็นสำคัญ ถือเป็นผู้ฟังที่ดี ใส่ใจเรื่องที่เพื่อนเล่า แม้จะจำได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ก็พยายามทำ เพื่อทำความเข้าใจและเรียนรู้สิ่งที่เพื่อนพยายามสื่อ ทำให้คิดว่าควรพยายามจำให้ได้มากขึ้น ฟังและใส่ใจให้มากยิ่งขึ้น