ถอดบทเรียนค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ ที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมารับใช้ชุมชนสังคมอย่างสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2

ถอดบทเรียนค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองรุ่นใหม่

ที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมารับใช้ชุมชนสังคมอย่างสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 :

หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว

วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561

ณ ศูนย์ปราชญ์พ่อคำเดื่อง ภาษี บ้านโนนเขา หมู่ 8 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์


1.การเรียนรู้เรื่องการรู้จักตนเอง

ได้รู้จักตนเองทั้งด้านดีและด้านลบ เช่น รู้จักว่าเราเป็นคนที่ชอบทำตามผู้อื่น ใครให้ทำอะไรก็ทำตาม เป็นคนหงุดหงิดง่าย เบื่อง่าย กล้าพูดมากขึ้น และรู้จักการเป็นผู้นำในตัวเองได้

2.การเรียนรู้เรื่องการรู้จักภาวะการนำของตนเองและการทำงานเป็นทีม

ได้เรียนรู้ถึงการนำเพื่อนๆ ในกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมแม่น้ำพิษ ที่เรียนรู้ว่าการเป็นผู้นำไม่ได้มีแค่คนเดียว และผู้นำยังมีหลากหลายประเภทอีกด้วย เช่น ผู้นำในการวางแผน

3.การเรียนรู้เรื่องการรู้จักสังคม

4.การเรียนรู้เรื่องการรู้จักเศรษฐกิจ

ได้เรียนรู้การหาเป้าหมายในการทำธุรกิจ ได้เรียนรู้เรื่องธุรกิจใหม่ๆ การออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ

5.การเรียนรู้เรื่องการรู้จักสิ่งแวดล้อม

ได้เรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผ่านละคร และได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ และทำเรารู้สึกว่าทรัพยากรธรรมชาติมีความสำคัญมากในชุมชน หากเรามีทรัพยากรธรรมชาติเหลือน้อย ก็จะทำให้เราได้รับผลกระทบตามมาอีกมากมาย

6.การเรียนรู้เรื่องการรู้จักการทำสมาธิและการเข้าใจพระพุทธศาสนา

การได้เรียนรู้สติมีความสำคัญอย่างมากในชีวิตของเรา เพราะถ้าเราไม่มีสติ ก็จะมีปัญหาตามมาอีกมาก เช่น การทำกิจกรรมหรือเล่มเกมในค่าย ถ้าเราไม่มีสติก็ทำให้เราไม่สำเร็จในกิจกรรมนั้น ดังนั้นการนั่งสมาธิจึงเป็นการฝึกสติ ฝึกจิตให้สงบ ให้ได้รับรู้ลมหายใจของตนเอง และได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เรารู้จักปล่อยวาง

7.การเรียนรู้เรื่องการรู้จักเครื่องมือในการเรียนรู้

เรียนรู้เครื่องมือในการเรียนรู้ เช่น ภูเขาน้ำแข็ง ที่ได้รู้ถึงลักษณะทั่วไปของทุนนิยมเพื่อสังคม โครงสร้างทางสังคม ครอบครัว สถาบัน และความเชื่อของคนในสังคม

สังคมในค่าย คือสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ทำให้มีความสนุกสนาน