ถอดบทเรียนโครงงานคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561

ค่ายถอดบทเรียนโครงงานคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน

วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561

ณ พีรดา ริเวอร์วิว รีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี


  • บันทึกจากเวที

1.ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจชีวิตของตนเอง

"อยากเป็นเภสัชกร เพื่อที่จะได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาแก่ผู้ป่วย หรือคนในชุมชนได้ใช้ยาอย่างถูกต้อง"

2.ความมุ่งหวังต่อเด็กและเยาวชนของชุมชน

"อยากจะเห็นเด็กและเยาวชนของหมู่บ้านมีความสามัคคีกัน เพื่อที่จะพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น"