การทำงานด้านสังคม

                      การทำงานด้านสังคม (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545)
                             • ทำงานเรื่องครอบครัว อยู่กับ สสส
                             • องค์กร NGO ของสถาบันเข้มแข็ง จ.สุรินทร์
                             • ทำงานองค์กรงดเหล้าภาคอีสาน ตอนล่าง
                             • เป็นนักการเมืองท้องถิ่น 3 สมัย (หมดวาระ 24 ตุลาคมนี้)

             พอได้ทำงานเรื่องเหล่านี้ ทางเทศบาลจึงให้มาเป็นคณะกรรมการในเด็กประถมวัย ของศูนย์บ้านเมืองแก เอาประสบการณ์การทำงานมาใช้ ทำให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม จากการเข้าไปเป็นวิทยากรในหลาย อบต.ที่ทำในเรื่องของครอบครัว  โดยเฉพาะในเรื่องของศูนย์ครอบครัวด้วย

ความรู้สึก
            รู้สึกภูมิใจที่ได้เข้ามาทำงาน ซึ่งที่ผ่านมาตนเองมักจะถูกพูดถึงเสมอว่า ทำงานแบบแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ จากการทำงานในด้านครอบครัว เด็ก เยาวชน วัยรุ่น หลังจากที่เด็กติดเกมส์แล้ว ดื่มเหล้าแล้วค่อยมาทำ ซึ่งการทำงานกับเด็กประถมวัยในครั้งนี้นั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่ได้เข้ามาริเริ่ม ก็อยากจะเข้ามาลองดูว่า ถ้าเราเข้ามาดูแล เข้ามาพัฒนาเด็ก ตั้งแต่ช่วงวัยเล็กๆ นี้จะเกิดผลอย่างไร

กิจกรรมประชุมภาคีโรงเรียนครอบครัว ณ ศูนย์เด็กเล็ก ต.เมืองแก

            ผมอยากให้ศูนย์นี้เป็นศูนย์นำร่อง ซึ่งครูศูนย์เด็กเล็กที่นี่ในปัจจุบัน ก็เป็นบุคคลที่ตนเองได้เห็นพัฒนาจากการทำงานด้านชุมชนเข้มแข็งร่วมกันมา ดีใจที่มีบุคลากรที่ได้ถักทอออกมาจากต้นทุนเดิมที่เคยทำงานมา ซึ่งผมก็ภูมิใจที่ได้มาเป็นคณะทำงาน ผมคิดว่าถ้าต่อไปแล้วที่ศูนย์เด็กเล็กที่เมืองแกมีการประชุมบ่อยๆ ขึ้น จะช่วยเป็นการตอกย้ำการทำงานแบบนี้เรื่อยๆ ก็จะทำให้เกิดผล คือ คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งข้าราชการ และประชาชนในชุมชน มีใจอยากให้เด็กของตนเองได้เป็นคนดีของสังคม


            สำหรับการทำงานของทางภาครัฐ ส่วนมากจะทำในเรื่องของกิจกรรมแบบวิชาการมาก ซึ่งแตกต่างกับการทำงานแบบ NGO ที่จะเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม คือทำงานแบบเป็นกลุ่มมากกว่า จะทำให้ประเด็นที่ได้ออกมาจากใจอย่างแท้จริง โดยจากสถติ การใช้กิจกรรมแบบวิชาการ ผู้รับได้จะมีความเข้าใจอย่างแท้จริงประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ แต่แบบมีส่วนร่วมจะได้ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยกิจกรรมโรงเรียนครอบครัว ของ ต.เมืองแก จะทำให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในชุมชน และอาจนำมาเทียบเคียงว่า ผลที่ออกมา จะแตกต่างที่ตนเองได้ทำงานมาประมาณ 9 ปี อย่างไร


            สังคมทุกวันนี้อ่อนแอ ไม่เข้มแข็ง เพราะโลกาภิวัตน์ คนส่วนมากมักจะวิ่งตามกระแส เพื่อปัจจัยสำคัญ คือ เงิน พ่อ แม่ ก็ทิ้งลูก ให้อยู่กับตา ยาย ทำให้เกิดปัญหาสังคม และทุกวันนี้เด็กที่เรียนไม่จบ มักจะเป็นที่เด็กที่ไม่อยู่ในครอบครัว เป็นเด็กที่ไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัว จะชอบออกนอกบ้านอยู่เรื่อยๆ ชอบไปหาเพื่อน เชื่อเพื่อนมากกว่าคนในครอบครัว กิจกรรมโรงเรียนครอบครัว อาจช่วยให้ครอบครัว ชุมชน มีความเข้าใจที่ดีต่อกันมากขึ้น จากการเข้ามามาส่วนร่วมของทุกฝ่าย

            ในส่วนของ อบต. ตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำงานกับชุมชน เริ่มมีเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมมือกับชุมชนมากขึ้น ทุกฝ่ายจึงได้เรียนรู้ร่วมกันมากขึ้น ในส่วนของเจ้าหน้าที่เอง ก็ได้เรียนรู้การทำงานในชุมชนมากขึ้น ศูนย์เด็กเล็กเมืองแก เป็นศูนย์นำร่องแห่งแรก ที่ใช้การทำงานแบบมีส่วนร่วม รวมถึงโครงการรักการอ่านของ สสส ด้วย

การเปลี่ยนแปลงที่เห็นในชุมชน โดยเฉพาะตัวนักถักทอชุมชน อบต.เมืองแก


            ปัจจุบันเห็นว่าการมีส่วนร่วมในชุมชนมีมากขึ้น อย่างการร่วมกลุ่มแสดงความคิดเห็น ปัจจุบันมีความเข้าใจร่วมกันมากขึ้น เวลาถ่ายทอดออกไป แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเอาใจใส่ของแต่ละคน ซึ่งผมคิดว่าช่วงนี้ยังถือว่าเป็นช่วงของการลองผิดลองถูก สำหรับตัวนักถักทอ คือคุณนิ่ม ชนัญญา ศรีแก้ว นักพัฒนาชุมชน เทศบาล ต.เมืองแก ที่ได้ทำงานร่วมกันมา เห็นว่ามีการวางตัวที่ดีขึ้น บุคลิกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น รู้จักพูด รู้จักวางตัว และพูดเก่งมากขึ้น