พระครูสุจิณนันทกิจ : ความยั่งยืนในชีวิตที่เกิดขึ้น สังคมมีส่วนช่วยให้องค์ความรู้มีความงอกงามของตนเอง

"ความยั่งยืนในชีวิตที่เกิดขึ้น สังคมมีส่วนช่วยให้องค์ความรู้มีความงอกงามของตนเอง"

"เราควรที่จะได้เรียนรู้กับสิ่งที่เรามีอยู่ และเราจะนำไปปรับใช้อย่างไรกับตนเอง"พระครูสุจิณนันทกิจ (พระอาจารย์สมคิด จารณธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน ขณะให้ความรู้แก่กลุ่มสามเณรโรงเรียนวัดปรางค์ ขณะทำกิจกรรม "บวชป่า" ที่วัดพระธาตุจอมทอง พร้อมกันนี้พระครูสุจิณนันนทกิจ ได้ชี้ให้เห็นคุณค่าของการบวชป่า และให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่เป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรในป่า รวมถึงให้คนในชุมชนนำความรู้และทรัพยากรจากป่าไม้ไปใช้ได้อยากถูกต้อง

กิจกรรมติดตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเครือข่ายกลุ่มเยาวชนจังหวัดน่าน โดย มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน (วัดโป่งคำ) ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิสยามกัมมาจล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)