วรการณ์ จันอ้น : เทคนิคการโคชเยาวชนทำโครงการเพื่อชุมชน PBL

เทคนิคเด่น ที่มักใช้ในการโคชพลเมืองเยาวชน เช่น คำถามที่มักใช้ วิธีการทำงานกับเยาวชนที่ได้ผล :

ช่วงกลางน้ำหนุนเสริมการทำงานในพื้นที่ เป็นช่วงระยะเวลาที่น้องๆต้องลงดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ ทีมพี่เลี้ยงโค้ชต้องคอยหนุนเสริมการทำงาน การทบทวนเป้าหมายโครงการเป็นสิ่งสำคัญ คำถามที่มักใช้เช่น

1.เราทำโครงการอะไร

2.เราเห็นสถานการณ์ปัญหาอะไรถึงทำ

3.เป้าหมายของโครงการคืออะไร

4.สิ่งที่ทำดีกับชุมชนอย่างไร

และการให้น้องๆวาดรูปในกระดาษบรู๊ฟกระบวนการทำงานกิจกรรมที่ทำทำอะไรบ้างแล้วชวนสรุปบทเรียน

1.สิ่งที่ทำได้ดี

2.สิ่งที่ยังทำได้ไม่ค่อยดี

3.ถ้าให้ทำอีกครั้งจะทำให้ดีขึ้นอย่างไร

4.กิจกรรมครั้งต่อไปทำอะไรบ้าง

การหนุนเสริมและให้กำลังใจเสริมพลังกลุ่มถือว่าเป็นส่วนสำคัญในช่วงกลางน้ำ


ข้อค้นพบในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ หรือวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างสำนึกพลเมืองของเยาวชนในจังหวัด

การออกแบบการเรียนรู้ที่ทำให้เยาวชนในพื้นที่ได้รู้จักชุมชนของตนเองถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการให้น้องๆรู้สึกสำนึกในชุมชนของตัวเอง เช่น การใช้เครื่องมือแผนที่ชุมชน การได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำชุมชน การสัมภาษณพูดคุยกับปราชญ์ผู้รู้ในชุมชน การเดินสำรวจพื้นที่สำคัญในชุมชนตนเอง เป็นต้น