ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ : เทคนิคการโคชเยาวชนทำโครงการเพื่อชุมชน PBL

เทคนิคเด่น ที่มักใช้ในการโคชพลเมืองเยาวชน เช่น คำถามที่มักใช้ วิธีการทำงานกับเยาวชนที่ได้ผล

  • การออกแบบกิจกรรมนับ 1 – 5 เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องระบบภูมิสังคมภาคตะวันตก การค้นหาทุนทางสังคมที่มีในพื้นที่และการพัฒนาโจทย์วิจัยโดยใช้การบริหารจัดการโครงการ (Project Management) การเติมความรู้เรื่องสิทธิความเป็นพลเมือง การบริหารจัดการโครงการและการทำสัญญาโครงการ การสรุปบทเรียนระหว่างการดำเนินงาน และการสรุปผลการดำเนินงานและการเติมเต็มความคิดเชิงกระบวนระบบ โดยมีการปรับให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา
  • คำถามที่ใช้โคชทีม coaching ได้แก่ ทำไมจึงทำอย่างนี้ ทำอย่างนี้แล้วได้อะไร สิ่งที่ทำช่วยให้เกิดความเป็นพลเมืองหรือไม่ อย่างไร สิ่งที่เราทำทำให้เราภาคภูมิใจมีอะไรบ้าง อย่างไร หากจะทำใหม่อีกครั้งให้ดีขึ้นต้องเพิ่มเติมเรื่องอะไร เป็นต้น ซึ่งมักเป็นคำถามที่เติมกำลังใจและสรุปบทเรียนเพื่อยกระดับการทำงานให้ดีขึ้นในระยะต่อไป

ข้อค้นพบในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ หรือวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างสำนึกพลเมืองของเยาวชนในจังหวัด

  • การออกแบบการเรียนรู้ผ่านเกมส์ / กิจกรรมที่สนุกและมีสาระ ควบคู่กับการตั้งคำถามเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกับเยาวชน และสะท้อนในเวทีใหญ่เพื่อแบ่งปันให้เด็กในเวทีได้เรียนรู้ร่วมกัน เช่น กิจกรรมประชาธิปไตยเพื่อเรียนรู้สิทธิพลเมือง กิจกรรมเกมส์กระบวนการคิดเชิงระบบ กิจกรรมตาหูคอจมูกที่สะท้อนการเรียนรู้การสร้างสำนึกความเป็นพลเมือง ทักษะชีวิต และการบริหารจัดการโครงการ
  • กระบวนการเรียนรู้ในการสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองให้กับพี่เลี้ยงที่เป็นแกนนำชุมชน ครู อาจารย์ นักพัฒนา และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการเข้าร่วมโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก โดยการเปิดโอกาสให้เด็กลงมือทำ และการหนุนเสริมในสิ่งที่เด็กต้องการ และกลับมาสรุปบทเรียนร่วมกันในทีมพี่เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสกัดองค์ความรู้ในการวางบทบาทพี่เลี้ยงเด็กและเยาวชน
  • การออกแบบการขับเคลื่อนประเด็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบ ผ่านการนำกระบวนการการดำเนินงานโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตกไปปรับใช้กับการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น รวมทั้งเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่อื่นๆ เพื่อทดลองกระบวนการเรียนรู้และนำไปสู่การสกัดหลักสูตรการสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองในเด็กและเยาวชนภูมิสังคมภาคตะวันตก