บุญรักษ์ จ้อยจินดา : เทคนิคการโคชเยาวชนทำโครงการเพื่อชุมชน PBL

เทคนิคเด่น ที่มักใช้ในการโคชพลเมืองเยาวชน

     การจัดเวทีสร้างบรรยากาศ และตั้งคำถามชวนคิด และกระตุ้น ให้น้องๆแสดงความคิดเห็น รวมถึงเป็นที่ปรึกษาน้องเพื่อทำให้สนิทสนมกับน้องๆมากขึ้น 

ข้อค้นพบในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ หรือวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างสำนึกพลเมืองของเยาวชนในจังหวัด

     เด็กทุกคนมีความสามารถไม่เท่าเที่ยม กัน ต้องจับจุดประเด็นให้ถูกเพื่อวางแผนในการสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กแต่ละคน