คำรณ นิ่งอนงค์ : เทคนิคการโคชเยาวชนทำโครงการเพื่อชุมชน PBL

เทคนิคเด่น ที่มักใช้ในการโคชพลเมืองเยาวชน เช่น คำถามที่มักใช้ วิธีการทำงานกับเยาวชนที่ได้ผล

1. เทคนิคเด่น

  • การออกแบบกระบวนการสร้างการเรียนรู้
  • การนำพฤติกรรมเด็กมาออกแบบการหนุนเสริมพื้นที่

2. คำถามที่ใช้

  • เราทำอะไรได้ดีบ้าง
  • เรารู้สึกอย่างไร
  • ความสุขเล็กๆที่ได้รับจากการทำกิจกรรมครั้งนี้
  • ถ้าจะทำให้ดีขึ้นเราอยากเพิ่มเติมอะไร

3. วิธีการทำงาน

  • ยืดหยุ่น ปรับตามสถานการณ์ อดทนเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลง ทำความเข้าใจสถานการณ์และออกแบบกระบวนการในการติดตามหนุนเสริม

 ข้อค้นพบในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ หรือวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างสำนึกพลเมืองของเยาวชนในจังหวัด

  • การลดช่องว่างระหว่างวัยของเด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ ผ่านการลงมือปกิบัติอย่างพื้นที่อย่างต่อเนื่อง