เพ็ญศรี ชิตบุตร : เทคนิคการโคชเยาวชนทำโครงการเพื่อชุมชน PBL

เทคนิคการโคชเยาวชนทำโครงการเพื่อชุมชน PBL

          ใช้เทคนิคให้เยาวชนได้ลงมือทำก่อน และดูผลที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ต่อชุมชน ต่อกลุ่ม ว่าการใช้วิธีการแบบนี้ทำให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ และถ้าไม่ประสบผลสำเร็จเราจะมีวิธีการอื่นๆ ที่จะทำให้เราบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และหาทางออกร่วมกับเยาวชนในพื้นที่ โดยการใชวนคุยเพื่อให้เยาวชนได้คิดวิเคราะห์ถึงสิ่งที่จะเป็นไปได้ หรือเป็นไปไม่ได้ของสถานการณ์ที่กลุ่มเยาวชนกับลังเผชิญอยู่ในขณะนั้น


ข้อค้นพบในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ หรือวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างสำนึกพลเมืองของเยาวชนในจังหวัด

การชวนพูดคุย หรือวิธีการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าตัวเองกับเยาวชนที่ทำโครงการ เพราะด้วยสภาพแวดล้อมที่เราเคยอยู่มาก่อนอาจมีความแตกต่างกับสถาพแวดล้อมที่เยาวชนได้เคยเจอมา ชุดประสบการณ์ที่เคยเจออาจจะแตกต่างกันกับเยาวชน ก็จะได้ในเรื่องของการชวนคุย การแลกเปลี่ยนความรู้ ชวนมองสถานการณ์ในมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย