ถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3

ถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 : การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพื่อท้องถิ่น

สุรชัย ด้วงโท

ทีมวิจัย / พี่เลี้ยงเยาวชน

อบต.หนองอียอ จ.สุรินทร์


 • ·ข้อมูลทั่วไป

(1) สังกัดและบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน/ตำบล

สังกัดกลุ่ม/ชมรมในหมู่บ้าน/ตำบลบทบาทหน้าที่
 • -เยาวชนคนอาสา
 • -สภาเด็กและเยาวชน
(2) ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน
ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชนความสำเร็จ/ความภาคภูมิใจ
 • -ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
 • -ยุวกระบวนกร
 • ·แรงบันดาลใจ ศักยภาพการทำงานด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตตนเอง ในอนาคตอยากเป็นอย่างไร

การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในชุมชน และการมีอาชีพในชุมชน

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง

อยากเห็นเยาวชนในชุมชนมีความสามัคคี ความร่วมมือในการทำงานของชุมชน

(3) ตารางระบุศักยภาพของตนเอง

คุณลักษณะศักยภาพที่มี
1.มีความรู้ ความสนใจพิเศษ

มีความรู้ด้านกีฬาและนันทนาการ

 • -
2.ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ-
 • -
3.ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน/ตำบลสิ่งที่ทำดีอยู่แล้ว
 • -
(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ
ประสบการณ์ในการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

(ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)

ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
 • -
 • -
 • (5) อยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ ความสามารถในเรื่องอะไรบ้าง

  อยากให้เด็กๆ มีทักษะการคิด กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง

  (6) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน

  ที่ผ่านมาดีอยู่แล้ว