ถอดบทเรียน "ค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน" ครั้งที่ 1

ถอดบทเรียน

"ค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน" ครั้งที่ 1

วันที่ 19-30 เมษายน 2561

ณ ศูนย์ปราชญ์พ่อคำเดื่อง ภาษี บ้านโนนเขา หมู่ 8 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์


1.เรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

1.1 การรู้จักและเข้าใจตนเอง

สวดมนต์ นั่งสมาธิ โดยฝืนให้อยู่กับตนเองเข้าใจตนเองมากขึ้น ทำให้ใจสงบ กิจกรรม 4 ทิศ คือกิจกรรมที่ทำให้เรารู้จักตนเองมากขึ้น กิจกรรมข้ามเส้น คือ กิจกรรมทำให้เราแสดงความเป็นตัวของตัวเองชัดเจนขึ้น

1.2 การทำงานร่วมกับผู้อื่น / ทีม / ภาวะผู้นำ

การทำงานร่วมกับผู้อื่น

2.ทักษะที่เพิ่มขึ้นมีอะไรบ้าง

2.1 การรู้จักตนเองหรือเข้าใจตนเอง

จากการได้ทำกิจกรรมต่างๆ ได้ฝึกการพูด ได้เล่นเกมส์ต่างๆ เช่น เกม 4 ทิศ คือ และการสวดมนต์ได้ฝึกการทำสมาธิ

2.2 การทำงานร่วมกับผู้อื่น

ได้ทำกิจกรรมแม่น้ำพิษ และกิจกรรมตีบอล

3.มุมมอง ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปมีด้าน

3.1 มุมมองต่อตนเอง

ทำให้ตนเองมีความกล้า กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออก ทำให้ผมเป็นคนใหม่ที่มีคุณภาพกว่าเดิม การเข้าค่ายทำให้ผมกล้าพูดมากขึ้น

3.2 มุมมองต่อสังคม / ชุมชน

ทำให้ได้เข้าใจชุมชนของตัวเองมากขึ้นและเราต้องแก้ปัญหาของชุมชน

3.3 มุมมองสิ่งแวดล้อม

ทำให้ได้รู้จักธรรมชาติว่าธรรมชาติสำคัญต่อเราและโลก เราต้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับเราตลอดไป

3.4 มุมมองเศรษฐกิจ

ได้เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจมากขึ้น ว่าเศรษฐกิจมีความสำคัญของคนในสมัยนี้มากเพราะมีการค้าขายเป็นส่วนใหญ่

4.แรงบันดาลใจใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมมีอะไรบ้าง

ผมอยากทำให้ชุมชนของผมมีการพัฒนา เป็นชุมชนสะอาดขึ้น ไม่มีขยะในชุมชน ให้ชุมชนมีความ

สะดวกสบายมีความทันสมัยมากขึ้นทำให้ชุมชนมีความสุข