ถอดบทเรียน "ค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน" ครั้งที่ 1

ถอดบทเรียน

"ค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน" ครั้งที่ 1

วันที่ 19-30 เมษายน 2561

ณ ศูนย์ปราชญ์พ่อคำเดื่อง ภาษี บ้านโนนเขา หมู่ 8 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์


1.เรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

1.1 การรู้จักและเข้าใจตนเอง

- ได้ความรู้ในการนำเสนอความคิดเห็น

- การปรับความเข้าใจกับเพื่อน

- การใช้คำพูด

- การกล้าแสดงออก

1.2 การทำงานร่วมกับผู้อื่น / ทีม / ภาวะผู้นำ

- การออกความคิดเห็น

- การนำเสนองาน

- รับฟังผู้อื่น

- การปรับความเข้าใจ

1.3 การเข้าใจสังคม / ชุมชน

- การรับฟังผู้อื่น

- เปิดโอกาสให้คนอื่น / ตนเอง

- การปรับตัวให้เข้ากับคนอื่น

- การรู้จักสภาพอากาศ

- ป่าไม้

- การทำธุรกิจ

-การทำการเกษตร

- การทำกำไร

- การช่วยเหลือกัน

- ประเพณี / วัฒนธรรม

2.ทักษะที่เพิ่มขึ้นมีอะไรบ้าง

2.1 การรู้จักตนเองหรือเข้าใจตนเอง

ทำให้เข้าสังคมได้ง่าย มีความคิดสร้างสรรค์ มองการไกล มีความสนุก กล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออก

2.2 การทำงานร่วมกับผู้อื่น

ทำให้เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี มีการนำเสนอ การแลกเปลี่ยน และวิเคราะห์แล้วยังมีการเก็บข้อมูลสังคม/ชุมชน/วัฒนธรรม

2.3 การเข้าใจสังคม / ชุมชน

มีการวิเคราะห์ระบบทุนนิยม วิเคราะห์ปัญหา ทักษะในการเก็บข้อมูลโดยอุปกรณ์

3.มุมมอง ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปมีด้าน

3.1 มุมมองต่อตนเอง

ร่าเริงขึ้นรู้สึกว่าตนเองมีความรู้มากขึ้น เช่น การอดทน และเริ่มเข้าสังคม

3.2 มุมมองต่อสังคม / ชุมชน

เริ่มเข้าสังคมง่ายขึ้นแต่ยังใช้คำพูดได้ไม่ดีอยู่

3.3 มุมมองสิ่งแวดล้อม

การเข้าใกล้ธรรมชาติ การรู้พันธ์ของต้นไม้ เวลาอยู่ในธรรมชาติรู้สึกสดชื่น สบายๆ

3.4 มุมมองเศรษฐกิจ

การเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ แต่ชอบการเรียนเรื่องเศรษฐกิจการหาราคาของสินค้า

4.แรงบันดาลใจใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมมีอะไรบ้าง

4.1 แรงบันดาลใจต่อตนเอง

ตอนมาค่ายครั้งแรกเป็นคนที่เข้าสังคมยาก ขี้กลัวเห็นคนแปลกหน้ามาล้อเลียนก็กลัว เป็นคนดื้อ สิ่งที่อยากจะปรับก็คือการพยายามเข้าสังคมใหม่ๆ ไม่มองคนอื่นด้านลบ นิสัยเริ่มดีขึ้น

4.2 แรงบันดาลใจต่อสังคม / ชุมชน

การเข้าสังคมคือเพิ่มเพื่อนใหม่ คนรู้จักใหม่ๆ การหาความรู้สึกใหม่ๆ การหาเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาในชีวิตตัวเองและพยายามดูแลความรู้สึกคนอื่น