ถอดบทเรียน "ค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน" ครั้งที่ 1

ถอดบทเรียน

"ค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน" ครั้งที่ 1

วันที่ 19-30 เมษายน 2561

ณ ศูนย์ปราชญ์พ่อคำเดื่อง ภาษี บ้านโนนเขา หมู่ 8 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์


1.เรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

1.1 การรู้จักและเข้าใจตนเอง

ได้กลับมาทบทวนตัวตนที่แท้จริง ได้รู้ในสิ่งที่เราอาจลืมไปแล้ว มีสติขึ้น ได้ความสงบ ได้อยู่กับอยู่กับตัวเองมากขึ้นไม่ประมาทกับการใช้ชีวิต

1.2 การทำงานร่วมกับผู้อื่น / ทีม / ภาวะผู้นำ

ได้รู้จักการเข้าสังคมจากที่เคยเป็นคนเงียบ ๆ ค่ายนี้ทำให้ผมมีความสามารถด้านนี้มากขึ้น

1.3 การเข้าใจสังคม / ชุมชน

ได้รู้จักสังคมยุคปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร และรู้ว่าควรจะปรับตัวเข้ากับสังคมอย่างไร และได้กลับไปมองชุมชนของเราได้ใส่ใจกับเรื่องเล็ก ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนและนำกลับมาแก้ไข ได้รู้จักการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

2.ทักษะที่เพิ่มขึ้นมีอะไรบ้าง

2.1 การรู้จักตนเองหรือเข้าใจตนเอง

จากกิจกรรม 4 ทิศ ทักษะที่เพิ่มขึ้นคือการได้กลับมามองตนเองแล้วดูว่าเราน่าจะเป็นสัตว์ประเภทใด รู้ว่าตนเองต้องการและขีดจำกัดของตนเอง

จากกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทำให้เรามีสติ สมาธิ ได้เรียนรู้ในด้านพระพุทธศาสนา

จากกิจกรรมเดินข้ามเส้น ทำให้เรามีความคิด ประเมิณตนเองว่าเราเป็นคนยังไง

2.2 การทำงานร่วมกับผู้อื่น

ทำให้เรามีภาวะผู้นำมากขึ้น โดยการทำกิจกรรมต่าง ๆ มันทำให้เราต้องมีการวางแผนใช้ความคิด ได้แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันเพราะบางเกมส์เราเคยเล่นมาก่อน ก็ได้นำประสบการณ์นั้นมาบอกเพื่อนเพื่อให้ทีมของเราประสบความสำเร็จ และยังได้ทักษะในการเป็นผู้ฟังที่ดีมากขึ้น ไม่เอาความคิดตนเองเป็นหลัก รู้จักฟังคนอื่นมากขึ้น ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกันกับเพื่อนๆ

2.3 การเข้าใจสังคม / ชุมชน

ได้รู้ระบบเศรษฐกิจ สังคมทุนนิยม สังคมนิยม ว่าเป็นอย่างไร ได้ทักษะการคำนวณต้นทุนการทำธุรกิจ การคำนวณเลข และทักษะนี้จะติดตัวผมไปตลอด แล้วยังได้ทักษะการเขียน ปฏิทินฤดูกาล ร่ายรับ ร่ายจ่าย ฯลฯ เกี่ยวกับชุมชนของเรา วิเคราะห์ปัญหาจากชุมชนและหาวิธีแก้ไขปัญหา การวางแผนการดำเนินงาน ได้เรียนรู้การเขียนโครงการเพื่อนำไปพัฒนาชุมชน

3.มุมมอง ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปมีด้าน

3.1 มุมมองต่อตนเอง

ผมมีทักษะการพูดอยู่นิดหน่อย ตอนแรกที่มาค่ายเวลาพูดก็จะรู้สึก สั่น ตื่นเต้น แต่เมื่ออยู่ไปนาน ๆ มันทำให้ผมพยายามที่จะพูดให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะด้านนี้ให้กับตัวเอง ได้มาค่ายนี้ทำให้ผมได้ทำอะไรที่ไม่เคยได้ทำ ได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ

3.2 มุมมองต่อสังคม / ชุมชน

ได้กลับมามองชุมชนตัวเอง หาปัญหาของชุมชน เศรษฐกิจในสังคม แล้วหาวิธีแก้ปัญหา ทำให้เราได้มองชุมชนในมุมที่เราไม่เคยได้มอง

3.3 มุมมองสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีอยู่คู่โลกมานานมาก แต่ปัจจุบันมนุษย์กลับทำลาย มาเผา จนทำให้ธรรมชาติแปรรูปไปเป็นอย่างอื่น ส่งผลกระทบมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ภัยธรรมชาติต่าง เช่น พายุ โลกร้อน มลพิษ หากเราช่วยกันรักษาอย่าทำลายธรรมชาติก็จะดีขึ้น

3.4 มุมมองเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจมีหลายประเภทแตกต่างกันเป็นไปตามความต้องการของแต่ละประเทศ และรู้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นไปได้ก็ต้องพึ่งพาทุก ๆ คน ถึงจะเดินหน้าต่อไปได้

4.แรงบันดาลใจใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมมีอะไรบ้าง

4.1 แรงบันดาลใจต่อตนเอง

ทำให้อยากจะกลับไปพยายามพัฒนาตัวเอง อยากจะเอาชนะใจตนเองจากเรื่องต่าง ๆ เพราะเรารู้แล้วว่าความสามารถต่างๆมีเสื่อมลงได้

4.2 แรงบันดาลใจต่อสังคม / ชุมชน

เมื่อเราทราบปัญหาในชุมชนแล้วมันทำให้เราอยากจะพัฒนาชุมชนของตนเอง ส่วนในเรื่องสังคมนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ทำให้เห็นว่าปัจจุบันสังคมแย่แค่ไหน และผมอยากจะช่วยขับเคลื่อนสังคมไปสู่หนทางที่ยังยืน ไม่มีโลกร้อน ไม่มีการเอาเปรียบกัน