ถอดบทเรียนเยาวชนอบต.วัดดาว

เวทีถอดบทเรียน เยาวชน อบต.วัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 11 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาล

(ถอดบทเรียนจากค่าย โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพนำเยาวชน

สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี และ จ.สมุทรสงคราม

ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านครูปูรีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม)


1.อะไรที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนและได้รู้จากค่าย 3 วัน

"ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำกิจกรรมกลุ่ม การวางแผน การเข้าสังคม การทำงานเป็นทีม มารยาทในการร่วมกิจกรรม การแก้ไขปัญหา และการคิดวิเคราะห์"

2.ทำอะไรได้ดีขึ้น

"กล้านำเสนอผลงานมากขึ้น กล้าแสดงออกมากขึ้น ไม่กลัวที่จะตอบคำถาม และกล้าที่จะเป็นผู้นำ"

3.พฤติกรรมและนิสัยที่ดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

"รู้จักการรอคอย ไม่โวยวาย รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้น และมีสมาธิมากขึ้น"