ถอดบทเรียนเยาวชนอบต.วัดดาว

เวทีถอดบทเรียน เยาวชน อบต.วัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 11 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาล

(ถอดบทเรียนจากค่าย โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพนำเยาวชน

สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี และ จ.สมุทรสงคราม

ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านครูปูรีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม)


1.อะไรที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนและได้รู้จากค่าย 3 วัน

"ได้เรียนรู้ว่าการมาเข้าค่ายทำให้ได้เพื่อนใหม่ และได้ความรู้ในแบบที่แตกต่างออกไป"

2.ทำอะไรได้ดีขึ้น

"มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น  เข้าใจในกระบวนการวางแผนมากขึ้น กล้าที่จะพูดคุยมากขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น"

3.พฤติกรรมและนิสัยที่ดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

"อ่อนโยนมากขึ้น มีความกล้าที่จะถามเมื่อไม่เข้าใจ และมีความอดทนมากขึ้น"