ถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมในโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3

ถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมในโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 : การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพื่อท้องถิ่น

นางชนันท์กานต์ ชนะทะเล

ทีมวิจัย / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อบต.หนองอียอ จ.สุรินทร์


 • ·ข้อมูลทั่วไป

(1) สังกัดและบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน/ตำบล

สังกัดกลุ่ม/ชมรมในหมู่บ้าน/ตำบลบทบาทหน้าที่
 • -
 • -
 • (2) ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน
  ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชนความสำเร็จ/ความภาคภูมิใจ
  • ·แรงบันดาลใจ ศักยภาพการทำงานด้านเด็กและเยาวชน

  (1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตตนเอง ในอนาคตอยากเป็นอย่างไร

  -

  (2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง

  -

  (3) ตารางระบุศักยภาพของตนเอง

  คุณลักษณะศักยภาพที่มี
  1.มีความรู้ ความสนใจพิเศษ

  -

  2.ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ-
  3.ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน/ตำบล-

  (4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

  ประสบการณ์ในการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม

  (5) อยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ ความสามารถในเรื่องอะไรบ้าง

  -

  (6) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน

  -